Invitation til generalforsamling i VFF 2022

VFF indbyder til generalforsamling torsdag d. 17. november kl. 17.00 i klubstuen Fiskerivej 7. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage.

Dagsorden for aftenen er:
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af
a) formand
b) kasserer
c) menige medlemmer
d) bestyrelsessuppleanter
e) revisor
f) revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Herefter vil der være tid til at spise en Pita fra ‘De fyrretyve røvere’, inden vi skifter over til ASR’s generalforsamling kl. 19. Tilmelding til mad på Ro-kort.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 10. november kl. 17. Forslag sendes til mail vffbest@asr.dk

Ethvert medlem af klubben har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Kan man ikke komme på dagen, men ønsker at stille op, kan man opstille ved skriftlig tilkendegivelse med underskrift. Ethvert medlem af ASR har tale- og stemmeret til generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer til årets valgfest!

På vegne af VFF
Xenia Kjærsgaard

Udgivet i Forside.

Helene Mathilde Larsen