Bestyrelsen

Bestyrelsen 2020-21 består af nedenstående medlemmer. Kontakt gerne det ansvarshavende bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Hver post har et udvalg under sig. Kontakt ansvarlig for flere informationer.

Formand:
Helene Mathilde Larsen
formand@asr.dk

Formanden tegner klubben udadtil og varetager officiel ekstern kommunikation. Står for arrangementet ved standerhejsning og standerstrygning. Ansvarlig for strategiske initiativer. Formand for Genhusningsudvalget. Underskriver ansøgninger om K2-, K3- og L-styrmandsrettigheder. Åbner L-farvandet.


Sekretær:
Kirstine Bruun Viuf
sekretaer@asr.dk
rettigheder@asr.dk

Sekretæren er ansvarlig for kommunikation mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer samt for videreformidling af forespørgsler sendt til klubben, herunder kontaktperson for klubbens hjemmeside. Tovholder for mødeindkaldelse, mødereferater og ASR-kalenderen.
Modtager og behandler ansøgninger om K2, K3 og L-rettigheder. Svømme-/vesteprøver samt opnået roret og styrmandsret (K1) sendes til sekretæren.


Kasserer:
Christian Brandt Møller
kasserer@asr.dk

Kassereren har det daglige ansvar for økonomien. Udarbejder regnskabet, udsender kontingentopkrævninger og søger aktivitets- og lokaletilskud. Ansvarlig for forsikringsforhold og fondsarbejde. Udarbejder medlemsstatistikker og indberetter aktivitetsopgørelser.


Husforvalter:
Anton Ginnerup Grove
husforvalter@asr.dk

Husforvalteren er formand for Husudvalget og har ansvaret for klubhusets daglige drift, indendørs og udendørs. Sørger for indkøb af klude, rengøringsmidler, kaffe/te samt koordinering af rengøring og udlån af skabe. Har kontakten til havnen vedrørende slæbestedet og arrangerer 1-2 klubdage om året.


Rekrutteringsansvarlig
Anya Engelbrecht
rekruttering@asr.dk


Instruktionsansvarlig:

Ulrikke Vibeke Nissen
instruktionschef@asr.dk

Den rekrutteringsansvarlige står for at promovere ASR med henblik på at få nye medlemmer samt for at hjælpe nye medlemmer godt ind i klubben. Det opnås blandt andet ved at svare på spørgsmål og koordinere informationsaften og instruktionsweekend i samarbejde med den instruktionsansvarlige. 


Håndterer al indmeldelse i klubben, både for nye og ‘gamle’ medlemmer.  Den instruktionsansvarlige afholder i samarbejde med den rekrutteringsansvarlige informationsaften for nye medlemmer og står for fordelingen af kaniner blandt instruktørerne. Koordinerer instruktionsweekenden og sørger for afholdelse af veste/svømmeprøve i begyndelsen af sæsonen. Ansvarlig for klubbens kaniner samt for K1-instruktion. Står for tilvejebringelse af indmeldelsesblanketter samt opdatering af “Håndbog for kaniner” og “Håndbog for instruktører”. Hverver nye instruktører og ansøger Idrætssamsvirket om tilskud til instruktørkurser. Udsteder overflytterbeviser.


Uddannelsesansvarlig:
Jens Overgaard
uddannelseschef@asr.dk

Den uddannelsesansvarlige er ansvarlig for at få uddannet klubbens medlemmer så de kan opleve øget autonomi og tilhør i klubben. Den uddannelsesansvarlige er katalysator når det drejer sig om at få sendt medlemmer på eksterne kurser og primus motor på klubbens interne kurser f.eks. til uddannelse af nye instruktører og K1-rettigheden. Den uddannelsesansvarlige bevilger sammen med den øvrige bestyrelse rettigheder og underskriver i stamkortet hvor det er påkrævet.


Materielforvalter:
Anton Ginnerup Grove
materielforvalter@asr.dk

Materielforvalteren har ansvaret for indkøb og vedligehold af bådene på havnen inklusive redningsveste, flag, standere, ankre, bådvogne, reservedele med videre. Står for kontakten til bådværfter og afgør nødvendigheden for reparationer. Arrangerer vinterklargøring, holder værksted og værktøj opdateret og afgør placering af bådene og bådrækkefølgen. Arrangerer K1-materielkurser. Står for udlån af inriggere til andre roklubber.


Aktivitetsansvarlig:
Simon Kvindal
aktivitetschef@asr.dk

Formand for Aktivitetsudvalget. Koordinerer med ro-/aktivitetscheferne i de århusianske roklubber samt ASR’s deltagelse i AUS-dagen. Står for fordeling af livreddervagter i forbindelse med vintersvømningen samt tilmelding til livredderprøver. Lejer svømme-baner. Koordinerer med Velfærdsforeningen.


Kapronings- og Brabrandansvarlig:
Nikolaj Jes Petersen
kaproningschef@asr.dk

Kaproningschefen er ansvarlig for kaproningstræning i inriggere, herunder træning til regattaer, samt anden kaproning. Er klubbens repræsentant på Brabrand Rostadion og sikrer koordinering med de andre roklubber i forhold til brugen af stadionet. Materielansvarlig for outriggermateriel på Brabrand og på havnen. Sikrer, at der sammen med aktivitetsudvalget arrangeres en sculler-instruktionsdag og er kontaktperson for tilmelding til regattaer og andre kaproningsarrangementer.
Åbner scullersæsonen på havnen.


Langtursansvarlig:
Jens Overgaard
langturschef@asr.dk


Kommunikationsansvarlig
:
Anya Engelbrecht kommunikation@asr.dk

Den langtursansvarlige arrangerer fælleslangture for klubben. Åbner K2- og K3-farvandet. Sørger for ny langtursmappe til hver sæson. Ansvarlig for langtursmateriel (reparation af kasserne, telte, sejldug, trangia m.m.).


Den kommunikationsansvarlige står for drift og vedligehold af klubbens sociale medier, hjemmeside og diverse informationsmateriale. Er derudover sparringsperson og understøtter den øvrige bestyrelse i både interne og eksterne kommunikationsopgaver, eksempelvis i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, nyhedsbreve og eventuel kontakt til pressen.

Ved behov kan du også kontakte hele bestyrelsen her.