Ansvar, pligter og rettigheder

Ansvar

Styrmanden har ansvaret for mandskab og båd og må derfor forlange, at mandskabet ubetinget følger hans/ hendes anvisninger. Dette er vel ikke en ting, man til daglig spekulerer så meget over, men styrmanden må altid være sig sit ansvar så meget bevidst, at mandskabet i en kritisk situation ikke er i tvivl om, hvem der leder turen.

Endvidere skal styrmanden være opmærksom på, at han/hun ved uheld kan kræves retsforfulgt efter søloven, nøjagtig som enhver anden skibsfører.

Endelig har styrmanden ansvaret for mandskabets opførsel under turen.

Pligter

Styrmanden har pligt til:

 • at efterse, at det materiel, der bruges til turen er i orden
 • at turen er indskrevet i roprotokollen
 • at sikre sig, at roerne er kvalificerede til den pågældende tur
 • selv, at være orienteret om vejrforhold og fortrolig med søvejsregler og styreteknik
 • at kalde mandskabet til orden i tilfælde af uenighed
 • efter roturen, at sørge for, at materiellet bliver rengjort og lagt på plads
 • at notere hjemkomsten i roprotokollen
 • at sørge for, at eventuelle skader på båden bliver udbedret

Endelig skal man være opmærksom på:

 • at såfremt en roer ønsker at vende hjem, har du pligt til at vende om.

Rettigheder

I tilfælde af forsømmelse fra mandskabets side, har styrmanden ret til at indberette dette til bestyrelsen.

Alt dette kunne let tage modet fra en styrmand, men her må man huske, at viden altid vil blive mødt med respekt, så hvis du blot sætter dig grundigt ind i de ting, du bør vide, vil det give dig den sikkerhed, der skal til for at gøre dig til en god styrmand.

Forsikringer i ASR

Erstatningsansvar og rettigheder beror ofte på det konkrete tilfælde, og derfor er det vanskeligt med få ord at give et klart billede af, hvordan og i hvilke tilfælde ASR’s forsikringer dækker. Men nedenfor er hovedprincipperne for klubbens forskellige forsikringsaftaler kort beskrevet.

Ansvarsforsikring Forsikringen dækker det erstatningsansvar, ASR kan pådrage sig ifm. sine aktiviteter eller gennem sine medlemmer overfor 3. mand.
Forsikringen dækker derfor ikke skade på (1) egne ting, (2) lånte eller lejede lokaler, (3) eller tab ved bortkomst eller tyveri, og (4) selvfølgelig ej heller ved skade som følge af forsæt, dvs. skade forvoldt med vilje. Forsikringen dækker heller ikke ved roning uden for Danmark og formentlig kun i det omfang en skade ikke allerede er omfattet af en evt. personlig tegnet ansvarsforsikring.
Selvrisikoen er 2.000 kr.
Arbejdsskadeforsikring Forsikringen dækker de situationer, hvor der overfor klubben kan stilles krav om erstatning efter Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.
Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor et medlem udfører en arbejdsopgave, som ikke er en del af foreningens almindelige aktiviteter. Dette vil bl.a. omfatte personskade på medlemmer, der udfører instruktion, reparation/vedligeholdelse/opførelse af klubhus, rengøringsarbejde i klubbens lokaler og vinterklargøring af robåde. Herudover kan der være dækning for skade, som sker, hvor arbejdet udføres efter opfordring.
Forsikringen dækker kun, hvis instruktionen/arbejdet ikke er en pligt, som er fastsat i klubbens vedtægter (hvilket de nævnte opgaver ikke er ifølge ASR’s gældende vedtægter).
Ulykkesforsikring Forsikringen dækker bestyrelses- og udvalgsmedlemmer ved ulykker, der sker mens de virker for foreningen.
Forsikringen dækker ulykker, der indtræder under arbejde i klubben. Herunder regnes også den skade, der sker under transport til et møde, hvortil medlemmet er indkaldt. Ligeledes dækker forsikringen under ophold i forbindelse med en rejse i klubbens interesse. Forsikringen dækker ikke, når de nævnte persongrupper udøver almindelig klubaktivitet.
Kollektiv rejseforsikring Forsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale samt sportsudøvere under rejse overalt i verden.
Løsøreforsikring Ved brand, vandskade eller tyveri dækker forsikringen klubbens både, maskiner, værktøj, redskaber, rekvisitter, inventar, råvarer og materialer. Forsikringssummen er fastsat til i alt 2.500.000 kr. Forsikringen dækker ASR’s løsøre, når det står på Fiskerivej eller i Parken ved Brabrand, samt når det beror i aflåst bygning på anden adresse. Selvrisikoen er nul kroner.
Kaskoforsikring på bådene Forsikringen dækker kollisioner, hærværk, tyveri og andre pludselige skader i Danmark samt dele af Norge, Sverige, Tyskland, Polen. Dette er ikke tegnet for de ældste (mindst værdifulde) af vores både, bl.a. AO og Delfin.
Transportforsikring Forsikringen dækker ved transport den skade, som kan ske på robåden. Der dækkes i Danmark og udlandet – men af to forskelligt tegnede forsikringer, med hver deres betingelser. Kontakt derfor Langturschef eller Materielforvalter ved planer om bådtransport, for at sikre disse overholdes. For den ekstra tegnede dækning i udlandet, skal deltagerne betale 100 kr. pr. sæde til delvis dækning af den omkostning.
Øvrige forsikringer
 • Retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ifm. visse retslige konflikter. Forsikringen dækker dog bl.a. ikke tvister mellem foreninger organiseret under DGI/DIF. Selvrisikoen er 5.000 kr.
 • Hus- og grundejerforsikring (Fiskerivej 7) dækker bl.a. faste elinstallationer, fast bygningstilbehør, gulvbelægninger, grundvandspumper, have og læmure. Forsikringen dækker bl.a. ikke glas, spejle, sanitet.
 • Bygningsbrandforsikring.
 • Glasforsikring, der dækker standardglas i klubbens bygninger – dvs. spejle samt dør- og vinduesruder. Forsikringen dækker dog kun under bestemt givne betingelser.

Hvis du pådrager dig et erstatningsansvar, har spørgsmål til transportforsikringen eller får personskade ved arbejde for klubben, skal du altid henvende dig til bestyrelsen.