Bestyrelsen

Bestyrelsen 2022-23 består af nedenstående medlemmer. Kontakt gerne det ansvarshavende bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Hver post har et udvalg under sig. Kontakt ansvarlig for flere informationer eller find udvalgsoversigten på opslagstavlen i klubstuen.

Ved behov kan hele bestyrelsen kontaktes på Best@asr.dk.

Formand

Helene Mathilde Larsen

Formand@asr.dk

Formanden tegner klubben udadtil og varetager officiel ekstern kommunikation. Står for arrangementet ved standerhejsning og standerstrygning. Ansvarlig for strategiske initiativer. Formand for Genhusningsudvalget. Underskriver ansøgninger om K2-, K3- og L-styrmandsrettigheder. Åbner L-farvandet.

Kasserer

Christian Brandt Møller

Kasserer@asr.dk

Kassereren har det daglige ansvar for økonomien. Udarbejder regnskabet, udsender kontingentopkrævninger og søger aktivitets- og lokaletilskud. Ansvarlig for forsikringsforhold og fondsarbejde. Udarbejder medlemsstatistikker og indberetter aktivitetsopgørelser.

Sekretær

Morten Hulbæk Fog

Sekretaer@asr.dk
Rettigheder@asr.dk

Sekretæren er ansvarlig for kommunikation mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer samt for videreformidling af forespørgsler sendt til klubben, herunder kontaktperson for klubbens hjemmeside. Tovholder for mødeindkaldelse, mødereferater og ASR-kalenderen.
Modtager og behandler ansøgninger om K2, K3 og L-rettigheder. Svømme-/vesteprøver samt opnået roret og styrmandsret (K1) sendes til sekretæren.

Langtursansvarlig

Kirstine Bruun Viuff

Langturschef@asr.dk

Den langtursansvarlige arrangerer fælleslangture for klubben og er ansvarlig for langtursmateriel (reparation af kasserne, telte, sejldug, trangia m.m.).

Husforvalter

Anton Ginnerup Grove

Husforvalter@asr.dk

Husforvalteren har ansvaret for klubhusets daglige drift, indendørs og udendørs. Har kontakten til havnen vedrørende slæbestedet og arrangerer 1-2 klubdage om året.

Rekrutterings- og kommunikationsansvarlig

Anya Engelbrecht

Rekruttering@asr.dk
Kommunikation@asr.dk

Den rekrutteringsansvarlige står for at promovere ASR med henblik på at få nye medlemmer samt for at hjælpe nye medlemmer godt ind i klubben. Koordinere informationsaften og instruktionsweekend mv.

Den kommunikationsansvarlige står for drift og vedligehold af klubbens sociale medier, hjemmeside og diverse informationsmateriale. Er derudover sparringsperson og understøtter den øvrige bestyrelse i både interne og eksterne kommunikationsopgaver, eksempelvis i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, nyhedsbreve og eventuel kontakt til pressen.

Materielforvalter

Lærke Skjøth Nissen

Materielforvalter@asr.dk

Materielforvalteren har ansvaret for indkøb og vedligehold af bådene på havnen inklusive redningsveste, flag, standere, ankre, bådvogne, reservedele med videre. Arrangerer vinterklargøring, holder værksted og værktøj opdateret og afgør placering af bådene og bådrækkefølgen. Arrangerer K1-materielkurser. Står for udlån af inriggere til andre roklubber.

Aktivitetsansvarlig

Simon Kvindal

Aktivitetschef@asr.dk

Den aktivitetsansvarlige koordinerer med de ro-/aktivitetsansvarlige i de andre århusianske roklubber omkring forskellige aktiviteter, blandt andet angående ASR’s deltagelse i AUS-dagen. Står for fordeling af livreddervagter i forbindelse med vintersvømningen samt tilmelding til livredderprøver. Lejer svømme-baner. Koordinerer med Velfærdsforeningen.

Instruktionsansvarlig

Ulrikke Vibeke Nissen

Instruktionschef@asr.dk

Den instruktionsansvarlige er ansvarlig for instruktion af klubbens kaniner og K1-styrmænd.  Står for tilvejebringelse af indmeldelsesblanketter samt opdatering af “Håndbog for kaniner” og “Håndbog for instruktører”. Hverver nye instruktører og ansøger Idrætssamsvirket om tilskud til instruktørkurser. Udsteder overflytterbeviser.

Kapronings- og Brabrandansvarlig

Nikolaj Jes Petersen

Kaproningschef@asr.dk

Den kaproningsansvarlige er ansvarlig for kaproningstræning i inriggere, herunder træning til regattaer. Er klubbens repræsentant på Brabrand Rostadion og sikrer koordinering med de andre roklubber i forhold til brugen af stadionet. Materielansvarlig for outriggermateriel på Brabrand og på havnen. Sikrer, at der sammen med aktivitetsudvalget arrangeres en sculler-instruktionsdag og er kontaktperson for tilmelding til regattaer og andre kaproningsarrangementer.
Åbner scullersæsonen på havnen.