Generalforsamling i VFF

VFF indbyder til generalforsamling torsdag d. 16. november kl. 17.00 i klubstuen på Fiskerivej 7. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage.

Dagsorden for aftenen er:
1. Formalia
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og beretning
4. Valg af:
a) formand
b) kasserer
c) menige medlemmer
d) bestyrelsessuppleanter
e) revisor
f) revisorsuppleant
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 9. november kl. 17. Forslag sendes til mail vffbest@asr.dk.

Ethvert medlem af klubben har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Kan man ikke komme på dagen, men ønsker at stille op, kan man opstille ved skriftlig tilkendegivelse med underskrift.

At være en del af VFF består primært i afholdelse af årets 3 store fester, sociale arrangementer i klubben samt den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen mødes ca. 5 gange årligt. Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller send en mail til vffbest@asr.dk

Ethvert medlem af ASR har tale- og stemmeret til generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer til årets valgfest!

// VFF

Udgivet i Forside.

Maja Markussen