GF 2019

Torsdag d. 14. november 2019 kl. 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i ASR på Fiskerivej 7 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne er:
0. Formalia:
0.a Valg af dirigent
0.b Valg af referent
0.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag d. 4. november 2018.
Vel mødt!
Program for aftenen:
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening
Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter.
II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub

Udgivet i Forside.

Eske Christiansen