VFF Generalforsamling 2015

Som traditionerne og vedtægterne foreskriver afholdes der generalforsamling torsdag den 12. november 2015 kl. 17.00. VFF giver en øl eller vand til alle fremmødte og der bliver arrangeret fællesbestilling af mad, så man ikke er sulten under ASR’s ordinære generalforsamling kl. 19.00 samme aften.
Dagsorden:
0. Øl, vand og bestilling af mad
1. Formalia:
1.a Valg af dirigent
1.b Valg af referent
1.c Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægget regnskab og beretning
4. Valg af:
4.a Formand
4.b Kasserer
4.c Meninge medlemmer
4.d Suppleanter
4.e Revisor
4.f Revisorsuppleant
5. Behandling af indkome forslag
6. Eventuelt
Forslag til behandling under pkt. 5 skal være VFFs bestyrelse i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. november.
Vi ses 🙂

Sensommerfest d. 26. september

Tilmeldingslisten til Sensommerfesten er hængt op i klubben.

Da størrelsen af de forskellige hold afhænger af antallet af tilmeldte, har vi i VFF besluttet at man melder sig til festen og så piller vi tilmeldingen ned mandag d. 21. september kl 17. Vi inddeler så alle tilmeldte på de forskellige hold, så vi ikke ender med halvtomme hold. Derefter kan man bytte tjanser, hvis det er nødvendigt. Er der generelt få tilmeldte skal alle være forberedte på at møde op til oprydning og rengøring om søndagen.

Vil du gerne være ansvarlig for et hold? Så skriv til vffbest@asr.dk. Al hjælp modtages med kyshånd.

/VFF

Begrænsninger af sommerens velfærd

Kære medlemmer

Nu er VFF’s ekstraordinære generalforsamling overstået, og VFF-bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev ikke vedtaget. Det betyder, at vi i VFF hverken kan få oprettet netbank eller få udstedt dankort til foreningens konto, da både formanden og kassereren skal være til stede ved enhver transaktion af foreningens midler, dvs. ved enhver brug af dankort eller netbank. Siden banken ikke kan garanterer, at dette sker, kan de ikke udstedet kort og netbankadgang.

Vi lægger i VFF-bestyrelsen op til, at der ved den ordinære generalforsamling i november måned vedtages et sæt nye vedtægter, der kan afhjælpe denne situation. Siden generalforsamlingen er VFF’s øverste myndighed, er vi som bestyrelse nødsaget til at efterleve aftenens beslutning, således vi skal følge de gældende vedtægter samt bankens fortolkning heraf. Konsekvenserne er derfor helt praktisk for jer medlemmer følgende:

 1. Har du et udlæg, du endnu ikke har fået refunderet, skal vi have kvitteringen senest nu på torsdag d. 25. juni inden midnat, da vores gamle konto bliver lukket fredag formiddag. Kvittering skal lægges i dueslaget i den lille bådhal eller sendes via mail til vffbest@asr.dk. Har vi ikke modtaget kvitteringen inden denne deadline, vil udlægget nok først blive refunderet efter den ordinære generalforsamling i november.
 2. VFF vil ikke længere kunne betale for grillkul, kaffe, te, kage og andre småting, som vi plejer at give i klubben. Du kan altså ikke købe ind på VFF’s vegne, og hvis du gør udlæg, så bliver det ikke refunderet. Med andre ord: Du får ikke pengene igen, med mindre du har en forudgående og eksplicit aftale med VFF’s bestyrelse. Lad derfor være med at købe noget til klubben, medmindre du har fået det forhåndsgodkendt af VFF på vffbest@asr.dk, eller du selv er villig til at betale for det.
 3. Som konsekvens af, at der ikke kan foretages og refunderes udlæg, er det derfor heller ikke muligt at holde spontane fester eller andre små-arrangementer i klubben, medmindre dette gøres fuldstændigt uafhængigt af VFF’s økonomi. Her skal “helt uafhængigt af” forståes således, at der til disse spontane arrangementer ikke kan købes sprut, øl og vand fra køleskabet eller VFF’s lager i øvrigt; se pkt. 6.
 4. De resterende af VFF’s planlagte arrangementer frem til generalforsamlingen i november er aflyst, dog afholdes Kaninfesten på lørdag efter planen. Vi overvejer i øjeblikket, om vi har kapacitet til at afholde Sensommerfesten d. 26. september; der kommer højst sandsynligt en tilmelding op, men selve festen bliver kun afholdt, hvis der er nok tilmeldte. Dette skyldes, at arbejdet med at købe ind, tilbagebetale udlæg, hente byttepenge og sætte penge i banken efter festen er for stort til at bestyrelsen kan bære det, og det er kun bestyrelsen, der kan råde over pengene i forhold til banken. Definitionen af “nok tilmeldte” besluttes af VFF tættere på festen og meldes ud sammen med tilmeldingen, såfremt der ophænges en sådan.
 5. Klubaftenerne bliver afholdt som før vi fik MobilePay og Swipp. Det vil sige at en af de mad-ansvarlige lægger ud for maden og selv sørger for at prisen holdes under 30 kr/mand. Derefter er det den mad-ansvarliges eget ansvar at indkræve pengene, da det IKKE må blandes sammen med pengene i køleskabet. Det betyder effektivt, at ethvert underskud på en klubaften dækkes af de, der lægger pengene ud; et eventuelt overskud tilfalder også til denne person eller disse personer. Betaler man via MobilePay eller Swipp til VFF’s nummer til klubaftenerne, går pengene altså ikke til de, der har lagt ud, og man forærer derfor VFF penge i stedet for at betale for maden til rette vedkommende.
 6. Alt efter hvor besværligt det er at flytte vores leverandøraftale med Carlsberg, vil der hen over sommeren komme kortere eller længere perioder uden øl og vand i klubben. Hvis der mangler øl, kan man jf. pkt. 2 ikke købe øl og vand i fx Føtex og få udlægget refunderet af VFF, og man har i stedet foræret klubbens medlemmer gratis øl og vand.

Vi håber selvfølgelig at generne bliver minimale, men vi har ikke et overblik over det endnu. Vi skal nok give mere besked, når banken har oplyst os om konsekvenserne af det forkastede ændringsforslag til vedtægterne, og når vi har vurderet de afledte konsekvenser heraf.

Det er vores vurdering, at VFF’s arbejde kun kan udføres med råderet over en bankkonto, hvor råderetten tillader, at udlæg refunderes via netbank og at der udstedes et dankort til indkøb på VFF’s vegne. Siden dette ifølge banken utvetydigt kræver en vedtægtsændring, ser vi frem til, at I medlemmer inden den ordinære generealforsamling i november er behjælpelige med at finde formulering af vedtægterne, der er acceptable for både jer selv og for banken.

Vi ønsker derfor, at alle, der har forslag til konkrete formuleringer af tegningsreglerne i vedtægternes §4, bringer dem på banen snarest muligt, således formuleringen kan forelægges banken med henblik på en vurdering af tilstrækkeligheden. De gældende vedtægter kan findes på VFF’s side på ASR’s hjemmeside (kig nederst i venstre spalte). Forslaget, der ikke blev vedtaget på aftenens generalforsamling, kan findes via indkaldelsen.

God sommer.

På vegne af VFF’s bestyrelse
Britt, kasserer

Klubaften, juni

Så er det ved at være tid til klubaften igen.
Kom ned i klubben, spis, hyg og snak om hvem der var mest fuld til kaninfesten.
30 kr. pr. mund 🙂
Husk at nogen skal stå for at lave maden – det giver gode karmapoint!
Tilmelding på doodle.

/VFF

Ekstraordinær generalforsamling i VFF

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Velfærdsforeningen mandag d. 22. juni kl 19 i klubstuen.

Dagsordenen er som følger:

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 2. Indkalder begrunder generalforsamlingen
 3. Behandling af indkomne forslag
  1. Ændring af §4 stk. 1 i vedtægterne
 4. Eventuelt

Vi vil i bestyrelsen gerne ændre §4 stk. 1 i vores vedtægter. Fra “Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fælleskab.” til “Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Begge kan individuelt disponere over foreningens midler.”

Yderlige indkomne forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

/VFF